Adatkezelő adatai

MTAphoto Bt.
1114 Budapest, Kosztolányi D. tér 12.

Weboldal

www.mtaphoto.com

Adatkezelő az általa rögzített személyes adatokat a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Kapcsolódó jogszabályok, és a jelen tájékoztatóban használt jogi fogalmak definícióinak forrásai:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (2016. április 27.) (a továbbiakban “ÁAVR”)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.),
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)

Az adatkezelés jogalapjáról és céljáról, a kezelt adatok köréről, az adatfeldolgozó személyéről és az adatkezelés egyéb körülményeiről a jelen tájékoztatóban nem szereplő esetekben az adatfelvételkor ad tájékoztatást az adatkezelő.

Adatkezelés módjai

 1. Regisztráció

Regisztráció

 1. A hozzájárulás megadása önkéntes.
 2. Kezelt adatok köre: név, email cím, születési év, telefonszám.
 3. Adatkezelés célja: …………………………………………………
 4. Nyilvánosságra hozott adatok: nincs ilyen adat.
 5. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása ( évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja).
 6. Adatok módosítása, helyesbítése: az Adatkezelőtől is kérhető.
 7. Adatkezelés időtartama, adatok zárolása, adatok törlése: hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

Regisztráció folyamata:

 1. Megrendelő által küldött értesítés vagy internetes oldalakra kikerülő hirdetésekből értesülhet az érintett a regisztráció lehetőségéről.
 2. A regisztráció során az érintett megadja email címét, nevét, telefonszámát.
 3. A regisztrációról az érintett visszaigazoló emailt kap, amiben ellenőrizhetők a megadott regisztrációs adatok.

Adatkezelő által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve ha az aránytalan nehézséget jelentene az Adatkezelőnek.

A regisztráltak adatait fokozott biztonsági intézkedések védik az illetéktelen hozzáféréstől. Az Adatkezelő szerverei biztonsági okokból mind a regisztráció során, mind pedig az egyedi belépések során használt IP címeket rögzítik.

Cookie-k

A cookie-k kis méretű programok vagy fájlok, melyeket a felhasználó internetes böngészője ment el a meglátogatott oldalról és tárol el, kizárólag a felhasználó azonosításának megkönnyítése, valamint a meglátogatott oldal személyre szabhatóságának érdekében. Az internetes böngészők jelentős része az alapbeállításból adódóan elfogadja a cookie-kat, ugyanakkor lehetőség van ezek felhasználó általi letiltására, visszautasítására is.

A www.mtaphoto.hu honlap a következő cookie-kat alkalmazza: böngésző cookie, session cookie-k a munkamenet azonosítása céljából.

A cookie-k tárolásának célja a felhasználói élmény növelése azáltal, hogy megőrzik a látogató által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik.

A cookie-k nem képesek a felhasználó azonosítására, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak. A cookie-k nem alkalmasak kód (azaz programok) futtatására vagy vírusok másik számítógépre történő eljuttatására.

Harmadik féltől származó sütiket cookie-kat a látogató számítógépe, telefonja, táblagépe is elmenti az oldal látogatása során.

Személyes adatok kezelése

A személyes adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag az azt megadó érintett tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

Személyes adat kezelése alapulhat az érintett hozzájárulásán, vagy törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelet közérdeken alapuló célból történt elrendelése alapján (kötelező adatkezelés, pl. nyereményjáték nyertesei esteében), vagy az Infotv.-ben, illetve az EU ÁAKR-ben biztosított másodlagos jogalapok bármelyikén, továbbá vásárolt vagy a DM törvény alapján kezelt adatok esetén az ott rögzített egyéb szabályokra tekintettel.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 1. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 2. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelő az Infotv. 3. § 3. pontja szerinti különleges adatot csak az érintett kifejezett, külön hozzájárulása esetén kezelhet az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása mellett, a különleges adat céljának megjelölésével (pl. egészségi állapotra, egészséget érintő szokásokra vonatkozó kutatások).

Az Adatkezelő megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

Az Adatkezelő Magyarország területén, a székhelyén tárolja az érintettek személyes adatait.

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás az Adatkezelőtől írásban kérhető.

Az érintett személyes adatait a fentieken túl abban az esetben is törli az Adatkezelő, ha

 • az adatkezelés bármely okból jogellenes;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;
 • a kezelt adatok köre hiányos vagy az adat téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, és az adattörlést jogszabály nem zárja ki.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben. A döntésről az adatkezelő 14 napon belül köteles értesíteni az érintettet, aki – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Infotv. 22. §-ában meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot törlés helyett, amennyiben az érintett ezt kéri, vagy a rendelkezésre álló bármely információk alapján a törlés feltételezhetően sértené az érintett jogos érdekeit.

Adatfeldolgozó:

Megegyezik az adatkezelővel.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a későbbiekben (további) Adatfeldolgozókat vegyen igénybe, amelyekről az ittelmondhatod.hu honlapon ad tájékoztatást. Az adatfeldolgozó adatainak változtatása nem jelenti a jelen tájékoztató olyan módosítását, amely miatt azt az érintettekkel el kellene fogadtatni.

Panaszkezelés

Esetleges jogsérelem esetén felhasználó az illetékes törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, naih.hu)

XXI. Panaszkezelés az mta@mtaphoto.com  email címen történik. A panaszügyek során keletkezett személyes adatok kezelése – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a panasz elintézését követő legfeljebb 5 évig történhet.

Budapest, 2018. március 20.